تجهيز 5000 هكتار از اراضي شيروان به آبياري تحت فشار... - تجهيز 5000 هكتار از اراضي شيروان به آبياري تحت فشار... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
جناب آقاي مهندس خوش قامت مديرمحترم جهاد كشاورزي شيروان بيان فرمودند تا كنون 5000 هكتار از اراضي اين شهرستان مجهز به آبياري تحت فشار شده اند . كه از اين مقدار 3500 هكتار آبياري باراني و 1500 هكتار آبياري قطره اي مي باشد.
هدف از اجراي اين طرح : 1- افزايش راندمان آبياري به 75 تا 95 درصد    2- افزايش سطح زيركشت       3- صرفه جويي در مصرف آب و انرژي      4- افزايش يكنواختي توزيع آب در سطح مزرعه مي باشد.
به گفته ايشان تسهيلات پرداخت شده به كشاورزان در بخش آبياري قطره اي مبلغ 65000000 ريال ، آبياري باراني مبلغ 50000000 ريال و كم فشار مبلغ 32000000 ريال بوده است.
در ادامه وي اعلام نمودند اعتبارات سال 93 براي طرحهاي اجرا شده و در حال اجرا براي اين امر مبلغ 31000000000 ريال بوده است ولي تا كنون در سال 94 هنوز اعتباري به اين بخش تخصيص داده نشده است.                               مديريت جهاد كشاورزي شيروان