بازديد از مزارع الگويي جامع (pvs) كلزا و گندم ... - بازديد از مزارع الگويي جامع (pvs) كلزا و گندم ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي
جناب آقاي مهندس خوش قامت مدير جهاد كشاورزي شيروان ، جناب آقاي مهندس سياح رئيس اداره بهبود توليدات گياهي به همراه كارشناسان ازمزارع الگويي جامع (pvs) گندم و كلزا بازديد بعمل آورند. اين بازديد از مزرعه گندم آقاي كاظم پگاه واقع در حسين آباد صورت گرفت كه ارقام كشت شده گندم از نوع سيروان - پارسي - پيشتاز - ميهن و پيشگام مي باشد. كه هدف از اجراي اين طرح مقايسه ارقام مختلف گندم مي باشد. در ادامه از مزرعه كلزا ،  آقاي فريور شيرغاني واقع در حومه غربي بازديد نمودند كه ارقام كشت شده از قبيل نپتون ، ناتلي ، اوكاپي ، هيدروميل ، آرتيست ، اكس پاورمي باشد و هدف از اجراي طرح الگويي كلزا مقايسه اين ارقام بوده است .

همچنين آقاي مهندس خوش قامت بيان فرمودند در سال جاري پيش بيني مي شود عملكرد و توليد در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته افزايش خواهد داشت.

اداره بهبود توليدات گياهي مديريت جهاد كشاورزي