افزايش 19 درصدي جوجه ريزي سال 94 شهرستان شيروان - افزايش 19 درصدي جوجه ريزي سال 94 شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
باسمه تعالي

 به گفته آقاي مهندس خوش قامت مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان جوجه ريزي 9 ماهه امسال  2451480 قطعه بوده است كه نسبت به سال 93 - 19 درصد رشد داشته است . مقدار جوجه ريزي در9 ماهه اول سال 93 - 2057070 قطعه بوده است.  همچنين ايشان بيان نمودند توليد گوشت مرغ در 9 ماهه سال جاري 3900 تن بوده است . كه پيش بيني مي گردد تا پايان سال جاري به 5200 تن افزايش يابد.شهرستان شيروان داراي 34 واحد پرورش مرغ گوشتي با ظرفيت 769 هزار قطعه مي باشد كه از اين تعداد 33 واحد پرورش مرغ گوشتي در حال حاضر فعال مي باشند كه با توجه به روند توليد و عرضه گوشت مرغ در كشور مصرف سرانه گوشت مرغ براي هر نفر در سال 19.200 كيلوگرم مي باشد. اداره بهبود توليدات دامي مديريت جهاد كشاورزي شيروان