توزيع نهال در شهرستان شيروان - توزيع نهال در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

توزيع نهال در شهرستان شيروان انجام شد.. آقاي مهندس خوشقامت مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان بيان داشتند: بيشترين سيب پايه رويشي در استان خراسان شمالي در شهرستان شيروان توزيع گرديد كه بيشترين پايه ها مربوط به پايه M106- M9- M7 و ارقام پيوندي شامل رقمهاي گالا- رد استاركينگ- رد دليشز- گلدن دليشز و گرين اسميت مي باشد. قابل ذكر است كه تا كنون 21000 اصله نهال سيب پايه رويشي توزيع گرديده كه پيش بيني مي گردد 9000 اصله ديگر در روزهاي آتي توزيع شود. همچنين قلمه ريشه دار گل محمدي- انگور- زرشك و نهال پسته نيز در روزهاي آينده توزيع خواهد گرديد.