بازديد مسئولين وزارتخانه و سازمان از طرحهاي آب و خاك جهاد كشاورزي شهرستان شيروان - بازديد مسئولين وزارتخانه و سازمان از طرحهاي آب و خاك جهاد كشاورزي شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

بازديد جناب آقاي سرافرازي مدير كل دفتر آب و خاك و سركار خانم مهندس آذروند رئيس گروه طرح و برنامه آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي و هيئت همراه از مزارع مكانيزه و مجهز به سيسيتم آبياري تحت فشار نوين شهرستان شيروان

مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان  آقاي مهندس خوشقامت بيان داشتند : هدف از اجراي اين طرحها بهبود كيفي و مديريت مزرعه و استفاده بهينه از منابع آب با اجراي بهترين سيستم هاي نوين آبياري در سطح شهرستان شيروان مي باشد.