برگزاري اردوي يك روزه به مناسبت روز زن از طرف مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان - برگزاري اردوي يك روزه به مناسبت روز زن از طرف مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان شيروان اردوي يك روزه بانوان شاغل در مديريت اين شهرستان در محل سد بارزوي شيروان در مورخ 1394/01/24 به مناسبت روز زن برگزار گرديد..