خسارت سيل مورخه 1394/01/27 در شهرستان شيروان - خسارت سيل مورخه 1394/01/27 در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

خسارت سيل در شهرستان شيروان در مورخه 1394/01/27

مدير جهاد كشاورزي  شهرستان شيروان در اين زمينه بيان داشتند : بر اثر بارندگيهاي أخير در شهرستان شيروان به خصوص در مورخه 1394/01/27  به برخي از  محصولات زراعي ،باغي و دامي در بخش سرحد  شهرستان شيروان خسارت وارد شد.

همچنين ايشان افزودند : خسارت وارد شده شامل 160 رأس گوسفند ، 32 هكتار محصولات زراعي و باغي و بند خاكي مي باشد كه در مجموع 2720 ميليون ريال برآورد مي گردد.