بازديد رياست محترم سازمان و دانشگاه دولتي بجنورد از ايستگاههاي تحقيقاتي ديم شيروان و سيساب ... - بازديد رياست محترم سازمان و دانشگاه دولتي بجنورد از ايستگاههاي تحقيقاتي ديم شيروان و سيساب ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

به گفته روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شيروان : در مورخه 1395/02/01 جناب آقاي دكتر يوسفي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي به اتفاق جناب آقاي دكتر محقر رياست محترم دانشگاه دولتي بجنورد و مدير جهاد كشاورزي شيروان و بجنورد و پزسنل مركز تحقيقات ، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان از ايستگاههاي تحقيقاتي ديم شيروان و سيساب و مزارع بذري آقاي شيرغاني بازديد كردند كه در طي اين بازديد گزارش كاملي از وضعيت پروژه هاي تحقيقاتي در حال اجراء در مجموعه مركز تحقيقات و همچنين مزارع بذري استان ارائه گرديد.