بازديد مسئولين از محل پروژه استخر ذخيره آب عمومي روستاي ورگ شهرستان شيروان - بازديد مسئولين از محل پروژه استخر ذخيره آب عمومي روستاي ورگ شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي در مورخه 95/02/20 معاونت محترم آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي به همراه مدير جهاد كشاورزي شيروان در محل پروژه اجراي استخر ذخيره آب عمومي روستاي ورگ حضور يافتند و شروع عمليات اجرايي آن را استارت زدند.