بازديد مهندس كشاورز معاون وزير در امور زراعت،مهندس مهاجر مجري طرح دانه هاي روغني و مهندس اسفندياري پور مجري طرح گندم كشور از مزارع شهرستان ش - بازديد مهندس كشاورز معاون وزير در امور زراعت،مهندس مهاجر مجري طرح دانه هاي روغني و مهندس اسفندياري پور مجري طرح گندم كشور از مزارع شهرستان ش | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بسمه تعالي

به گزارش روابط عمومي مديريت جهاد كشاوررزي شيروان در روز جمعه مورخ 95/03/21 معاون وزير در امور زراعت جناب آقاي مهندس كشاورز ، مجري طرح دانه هاي روغني جناب آقاي مهندس مهاجر و مجري طرح گندم در كشور جناب آقاي مهندس اسفندياري پور از مزارع شهرستان شيروان بازديد به عمل آوردند كه در حاشيه اين بازديد مهندس كشاورز به مشكلات و مسائل در زمينه كشت چغندر قند اشاره نموده از جمله كاهش سطح زير كشت چغندر قند در كشتزاراهاي خراسان به دليل برخي كمبودها و كمبود آب پرداختند . ايشان اظهار داشتند در صوررت مجهز نمودن مزارع چندرقند به سيستم هاي آبياري ميكرو و كشت نشايي آن بيش از 40 درصد در مصرف آب صرفه جويي خواهد شد و همچنين كشت پاييزه چغندرقند به منظور كاهش مصرف آب را به كشاورزان توصيه كردند. ايشان ضمن اشاره به اهميت توليد بذر غلات و تأمين نيازعاي بذري استان در طبقات مادري و گواهي و همچنين توليد دانه هاي روغني و مصرف بهينه آب از زحمات كشاورزان تشكر نوده و آمادگي دولت جهت كمكهاي فني و اعتباري به بخش كشاورزي را اعلام فرمودند.

مدير جهاد كشاورزي شيروان نيز در اين بازديد ضمن ارائه آمار كشت غلات در شهرستان اظهار داشتند با توجه به بارش هاي خوب بهاره  پيش بيني مي شود امسال افزون بر 40 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريداري شود.. ايشان سطح كشت باغات اين شهرستان را 6300 هكتار كه عمدتا انگور و سيب مي باشد.اعلام داشتند كه تا كنون 5000 هكتار از اراضي اين شهرستان به آبياري تحت فشار مجهز شده اند. هچنين ايشان گفتند بيش از 50 درصد از كشتزارهاي بذري خراسان شمالي در اين شهرستان است و اين شهرستان داراي دو مركز تحقيقات ديم در برزل آباد و ايستگاه تحقيقات گوسفند نژاد كردي در حسين آباد مي باشد.