بازديد مدير كل ميوه هاي سردسيري و هيئت همراه - بازديد مدير كل ميوه هاي سردسيري و هيئت همراه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

مدير كل ميوه هاي گرمسيري جناب آقاي دكتر روئين تن به همراه آقاي مهندس شريكيان مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي از باغ مادر ي گردوي پيوندي آقاي موسي الرضايي و تاكستان طرح فراز آقاي فخرايي در مورخه 95/4/6 بازديد نمودند.

باغ فراز به منظور ترويج احداث باغات انگور به صورت داربستي در سطح يك هكتار در باغ آقاي فخرايي در روستاي چلو و باغ مادري گردوي پيوندي به منظور تأمين پيوندك پنج رقم گردو :چندلر-فرانكت-فرنت-فرنور و رونت در استان در سطح 7000 متر در باغ آقاي موسي الرضايي در روستاي زيارت اجرا گرديده است.