برداشت چغندرقند با كمباين مكانيزه چغندر قند در شهرستان شيروان - برداشت چغندرقند با كمباين مكانيزه چغندر قند در شهرستان شيروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

با برداشت چغندرقند با كمباين چغندرقند در شهرستان شيروان درجه مكانيزاسيون اين محصول ارتقاء يافت .

مهندس خوشقامت مدير جهاد كشاورزي شهرستان شيروان گفت :اين دستگاه با هدف ارتقاء درجه مكانيزاسيون شهرستان توسط يكي از كشاورزان عمده شهرستان با پرداخت 4000 ميليون ريال يارانه به صورت بلاعوض از سوي دولت  و بخشي ديگر از محل تسهيلات خط اعتباري مكانيزاسيون كشاورزي و مابقي به صورت آورده شخصي خريداري گرديد. اين دستگاه قابليت برداشت 1.6-1 هكتار چغندرقند  در ساعت در شش رديف به صورت تمام مكانيزه دارد.