بازديد اعضاي محترم هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ايران از ... - بازديد اعضاي محترم هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ايران از ... | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بازديد اعضاي محترم هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي ايران و هيئت همراه، مسئولان استاني و شهرستاني از دو پروژه طرح فراز و پرورش ماهي در تاريخ 1395/08013 انجام گرفت.