برگزاري كارگاه آموزشي پرورش گل و گياهان زينتي و دارويي در روستاي دوين ويژه زنان روستايي - برگزاري كارگاه آموزشي پرورش گل و گياهان زينتي و دارويي در روستاي دوين ويژه زنان روستايي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

كارگاه آموزشي پرورش گل و گياهان رينتي و دارويي ويژه زنان روستايي و عشايري  با مشاركت و همكاري مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي واحد امور زنان و مركزتحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي در شهرستان شيروان روستاي دوين در راستاي آموزش وتوانمند سازي زنان روستايي در مورخه 95/10/07 با حضور بيش از 70 نفر از زنان روستايي برگزار گرديد.