بازدید نماینده مرکز تحقیقات بذر و نهال استان از مزارع بذری شهرستان شیروان در مورخه 96.2.2 - بازدید نماینده مرکز تحقیقات بذر و نهال استان از مزارع بذری شهرستان شیروان در مورخه 96.2.2 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان