بازدید مشاور محترم ریاست سازمان در تولیدات گیاهی آقای دکتر عزیزی و هیئت همراه از مزارع کلزا شهرستان در مورخه 96/1/31 - بازدید مشاور محترم ریاست سازمان در تولیدات گیاهی آقای دکتر عزیزی و هیئت همراه از مزارع کلزا شهرستان در مورخه 96/1/31 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان