سرما در حدود 124 ميليارد تومان به باغات شيروان خسارت وارد كرد. - سرما در حدود 124 ميليارد تومان به باغات شيروان خسارت وارد كرد. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان