توزيع 52 جعبه تخم نوغان در بين نوغانداران شهرستان شيروان به صورت رايگان از ابتداي ارديبهشت ماه سال چاري تا كنون.. - توزيع 52 جعبه تخم نوغان در بين نوغانداران شهرستان شيروان به صورت رايگان از ابتداي ارديبهشت ماه سال چاري تا كنون.. | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان