بازدید ترویجی تسهیلگران و بانوان فعال روستایی شیروان در مورخه 96/03/03 - بازدید ترویجی تسهیلگران و بانوان فعال روستایی شیروان در مورخه 96/03/03 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان