برگزاری کارگاه آموزشی پیوند گردو در مورخه 96/03/18 در روستای گلیان شیروان با حضور باغداران و کارشناسان - برگزاری کارگاه آموزشی پیوند گردو در مورخه 96/03/18 در روستای گلیان شیروان با حضور باغداران و کارشناسان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان