بازدید کارشناسان مدیریت و کارشناسان مسئول پهنه از باغات منطقه قوشخانه - بازدید کارشناسان مدیریت و کارشناسان مسئول پهنه از باغات منطقه قوشخانه | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان