اولین جلسه کاری جناب آقای مهندس مرآتی فرماندار محترم شهرستان شیروان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان - اولین جلسه کاری جناب آقای مهندس مرآتی فرماندار محترم شهرستان شیروان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان