برگزاری جشن نیمه شعبان مدیریت جهاد شهرستان شیروان مورخه 97/02/11 - برگزاری جشن نیمه شعبان مدیریت جهاد شهرستان شیروان مورخه 97/02/11 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان