حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و هیات همراه مورخه 97/01/23 جهت افتتاح پروژه آبیاری نوین در شهرستان شیروان - حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و هیات همراه مورخه 97/01/23 جهت افتتاح پروژه آبیاری نوین در شهرستان شیروان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان