کارگاه آموزشی مهارتی پیوند گردو روستای زوارم مورخه 97/02/11 - کارگاه آموزشی مهارتی پیوند گردو روستای زوارم مورخه 97/02/11 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

در مورخه 97/02/11 طبق دعوتنامه ارسالی به کشاورزان و باغداران شهرستان کارگاه آموزشی -ترویجی در روستای زوارم شیروان برگزار و در خصوص نحوه پیوند گردو و انوع پیوند ها به باغدارن آموزش داده شد و واحد ترویج با هماهنگی واحد باغبانی در این کارگاه حضور فعال داشتند.