برگزاری کلاس آموزشی سن گندم در مدیریت جهاد شیروان مورخه 97/02/24 - برگزاری کلاس آموزشی سن گندم در مدیریت جهاد شیروان مورخه 97/02/24 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

طبق هماهنگی قبلی کلاس آموزشی سن گندم با همکاری واحد ترویج در محل مدیریت جهاد شیروان تشکیل و کشاورزان کندمکار شرکت داشتند و خانم مهندس عفتی از واحد حفظ نباتات استان در خصوص سن گندم و راههای تشخیص و خسارت آن توضیحاتی داده و به سوالات کشاورزان پاسخ دادند و در ادامه مهندس سامانی از مرکز تحقیقات هم در خصوص بوجاری بذور و بذور اصلاح شده مطالبی را ایراد نمودند