جلسه کمیته فنی مدیریت شهرستان موضوعیت سفیدک سطحی انگور مورخه 97/03/01 - جلسه کمیته فنی مدیریت شهرستان موضوعیت سفیدک سطحی انگور مورخه 97/03/01 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

جلسه کمیته فنی با موضوع سفیدک سطحی انگور و ارائه گزارش کلیه همکاران واحدها در روز سه شنبه مورخه 97/03/01 در محل اتاق مدیریت جهاد کشاورزی شیروان برگزار و  مدیر محترم جناب آقای امان زاده ضمن عرض سلام و خیر مقدم وآرزوی قبولی طاعات و عبادات  خواستار بازدید های بیشتر همکاران و پیگیریهای جدی در خصوص سفیدک سطحی انگور و کانونهای ملخ و تورزنی سن گندم شدند و اعلام کردند در خصوص تسهیلات اطلاع رسانی ها انجام و مزارع که قابلیت اجرای آبیاری تحت فشار دارند را شناسایی و سمپاشی مزارع کنترل شود و ناظر کمباین  و ناظر گیاهپزشک معرفی  و کلیه مروجین آمار ثبت گندمکاران و جوکاران را در سامانه نظام نوین ترویج بدرستی و کامل انجام دهند تا هیچ بهره برداری از لیست جانماند و در پایان از تلاش همه کارکنان تقدیر و تشکر کردند.