عنوان خبر 1 - عنوان خبر 1 | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بازدید مدیر محترم باغبانی استان جناب آقای مهندس شریکیان بهمراه مسئول باغبانی شهرستان خانم قلی زاده از گلخانه های درحال ساخت و فعال شهرستان مورخه 25/06/98