بازدید گلخانه های شهرستان باحضور مدیر محترم باغیانی استان جناب آقای مهندس شریکیان - بازدید گلخانه های شهرستان باحضور مدیر محترم باغیانی استان جناب آقای مهندس شریکیان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان