بازدید مدیر محترم شهرستان جناب آقای امان زاده بهمراه معاون محترم فنی و اجرایی جناب آقای مهندس حسنی و رئیس محترم ترویج و مسئول باغبانی شهرستان از مراحل اجرای طرح باغ الگویی - بازدید مدیر محترم شهرستان جناب آقای امان زاده بهمراه معاون محترم فنی و اجرایی جناب آقای مهندس حسنی و رئیس محترم ترویج و مسئول باغبانی شهرستان از مراحل اجرای طرح باغ الگویی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

مدیر محترم شهرستان بهمراه معاون و رئیس ترویج و مسئول باغبانی از مراحل اجرای طرح باغ الگویی