نمونه گیری باغ سیب خانم حکاک نمایندگان استان و مدیریت شهرستان - نمونه گیری باغ سیب خانم حکاک نمایندگان استان و مدیریت شهرستان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

در مورخه 16/07/98 کیل گیری از باغ سیب خانم طیبه حکاک بعنوان محصول پاک با حضور مدیر محترم شهرستان جناب آقای مهندس امان زاده و جمعی از مسدولیت استانی و نمایندگان اداره استاندارد انجام شد