كارگاه آموزشي آبزيان - كارگاه آموزشي آبزيان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

كارگاه آموزشي با عنوان مديريت بهداشت وبيماريهاي مزارع پرورش ماهي با همكاري اداره بهبود توليدات دامي واداره ترويج شهرستان شيروان درصبح روز چهارشنبه 27 فروردين ماه 1393 در روستاي گليان از توابع شهرستان شيروان با شركت 31 نفر از پرورش دهندگان ماهي قزل آلا شهرستان شيروان،فاروج وبجنورد برگزار گرديد. 
  آقاي دكترحسين ياوري از اداره كل دامپزشكي استان خراسان شمالي تدريس اين كارگاه را به عهده داشتند وتمام مسائل مربوط به رعايت بهداشت درمزارع پرورش ماهي وخصوصا راههاي پيشگيري از بيماريهاي آبزيان را بيان نمودند . ايشان در خصوص بيماريهاي ويروسي آبزيان اعلام داشتند كه اين بيماريها درمان ندارد وپيشگيري مهمترين كاري است كه در اين خصوص بايد صورت گيرد.ايشان يكي ازمهمترين بيماري ويروسي شايع در منطقه را (VHS ) يا بيماري ويروسي قزل آلاي رنگين كمان (خونريزي دهنده ) عنوان كردند ودرخصوص بيماريزايي ،عوامل مستعد كننده اين بيماري ،علائم باليني ،علائم كلبد شكافي ،راههاي انتقال عامل بيماري ومهمتر از همه موارد پيشگيري از اين بيماري ويروسي وخطرناك را بيان فرمودند .