برگزاري کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی - برگزاري کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

با توجه به آغاز سال زراعی از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان در مهرماه سال جاری کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی در محل سالن اداره ارشاد اسلامی شهرستان شیروان برگزار شد که 135 نفر از بهره برداران و کشاورزان در این کارگاه شرکت داشتند و با شناسایی و نحوه بکارگیری صحیح کودهای زیستی در زمینهای زراعی آشنا شدند.