برگزاری جلسه بررسی مشکلات گلخانه داران - برگزاری جلسه بررسی مشکلات گلخانه داران | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان