صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي - صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

فعالیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ها ي استان ،با حضور دست اندر كاران كشاورزي استاني وكشوري آغاز شد.

با توجه به الزام قانوني تشکيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با نگرش غير دولتي و حداکثر 49 درصد مشارکت دولت ، امر شکل گيري و تشکيل صندوق هاي مزبور بصورت ملي و تخصصي  يا استاني انجام گردید . ودر این مرحله با توجه به تکمیل صندوقهای استانی وبا عنایت به اینکه صندوق مادر خود را ملزم میدارد که خدمات حداکثری خویش را به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح برساند وباعنایت به بررسی های گسترده زمینه  برای تشکیل صندوق های شهرستانی مهیا شده است.