باغباني | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

بازدید  مدیر محترم و معاونین بهمراه مسئول ترویج و باغبانی از باغ سیب آقای هادی مکتبدار بمناسبت هفته دولت