آموزش زنان روستايي ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

برگزاری کلاس آموزشی بازاریابی محصولات جهت اعضای صندوق خرد زنان روستایی پیرشهید و فجرآباد