مدير | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

نام و نام خانوادگي: مهران حیاتی

مدرك تحصيلي: كارشناس 

رشته تحصيلي: اموردام
شماره تماس: 6225009-0585