مدير | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان

 

نام و نام خانوادگي: رمضان امان زاده حق بین

مدرك تحصيلي: كارشناس 

رشته تحصيلي: حسابداری
شماره تماس: 6225009-0585