معاونت فني اجرايي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

 

نام و نام خانوادگی : lمحمد هندآبادی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصیلی : اموردام

شماره تماس : 05856226117 داخلی 132
شماره اتاق : 110
وظایف و فعالیت ها :
1- پیگیری امور فنی مدیریت و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط
2- ایجاد هماهنگی لازم بین ادارات و واحدهای مدیریت
3- برگزاری جلسات کمیته فنی و جلب مشارکت کارشناسان به منظور پیشبرد اهداف