اداره فني و زير بنايي | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

آقای براتعلی کریمی زینکانلو :   رئیس آب و خاک

خانم رقیه درخورد: کارشناس

آقای علیمی: کارشناس

آقای غلامی : کارشناس