معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨
نام و نام خانوادگي :حسين خيرخواه
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :عمران
سابقه كار :24 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124
نام و نام خانوادگي :حسين كيوان
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :آبياري زهكشي
سابقه كار :25 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124

نام و نام خانوادگي :سيد علي عليمي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :عمران
سابقه كار :21 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124

نام و نام خانوادگي :سبحان شرافتي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :عمران
سابقه كار :7 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124

نام و نام خانوادگي : حامد غلامي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : توليدات گياهي
سابقه كار :3 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124