معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگي :براتعلی کریمی
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس
رشته تحصيلي :خاک
سابقه كار :30 سال
شماره تماس:05836223611
شماره اتاق:124
نام و نام خانوادگي :خانم درخورد
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :زراعت
سابقه كار :8 سال
شماره تماس:
شماره اتاق:124

نام و نام خانوادگي :سيد علي عليمي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :عمران
سابقه كار :21 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124


نام و نام خانوادگي : حامد غلامي
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي : توليدات گياهي
سابقه كار :3 سال
شماره تماس:05856226046
شماره اتاق:124