وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
وظايف و فعاليتها:
1-نظارت بر پروژه هاي شبكه تأمين آب
2- نظارت بر پروژه هاي جاده بين مزارع
3- نظارت بر پروژه هاي تجهيز و نوسازي
4- نظارت بر پروژه هاي كانالهاي آبياري
5- نظارت بر پروژه هاي لوله گذاري
6- نظارت بر استخرهاي ذخيره آب كشاورزي