معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
1- نام و نام خانوادگي : حجت اله حسني
پست سازماني : رئيس اداره مكانيزاسيون
2- نام و نام خانوادگي : عباس كريمي
پست سازماني : كارشناس صنايع شماره اتاق : 111