معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨

 

نام و نام خانوادگي : حسن محمودی
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : باغبانی
سابقه كار : 29 سال
شماره تماس : 09151897191
شماره اتاق : 116 داخلي 116
نام و نام خانوادگي :نوروز علی دیندار
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد
رشته تحصيلي :زراعت
سابقه كار :5سال
شماره تماس:05856223612 داخلي 116
شماره اتاق:116
نام و نام خانوادگي :سودابه قلی زاده
مدرك تحصيلي : كارشناس
رشته تحصيلي : زراعت
سابقه كار :4 سال
شماره تماس:05856223612 داخلي 117
شماره اتاق:117