معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه‚ ۴ اردیبهشت ١٣٩٨
نام و نام خانوادگي : اسماعيل سياح
مدرك تحصيلي : ليسانس
رشته تحصيلي : مهندسي شاورزي-گياهپزشكي
سابقه كار : 13 سال
شماره تماس : 09153826558
شماره اتاق : 115 داخلي 131
نام و نام خانوادگي :آمنه يزداني
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد
رشته تحصيلي :زراعت
سابقه كار :6 سال
شماره تماس:05856222320 داخلي 126
شماره اتاق:117
نام و نام خانوادگي :رقيه درخورد
مدرك تحصيلي : كارشناس
رشته تحصيلي : گياهپزشكي
سابقه كار :1 سال
شماره تماس:05856222320 داخلي 126
شماره اتاق:117