فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
فعاليت ها :
1-  (...تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي ( كود - بذر - سم - ادوات و
2- مديريت كاشت ، داشت و برداشت محصولات زراعي و باغي در حوزه شهرستان
3- اجراي برنامه هاي ابلاغي وزارت متبوع و تأمين نياز غذايي جامعه