معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨
1- نام و نام خانوادگي : حسين رئوفي
رشته تحصيلي : تكنولوژي توليدات گياهي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه كار : 26 سال
شماره تماس : 6223612 داخلي 131
2- نام و نام خانوادگي : عاطفه مصطفائيان
رشته تحصيلي : مهندسي توليدات گياهي
مدرك تحصيلي : ليسانس
شماره اتاق : 115