معرفي كاركنان | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

1- نام و نام خانوادگي : سودابه قلی زاده
رشته تحصيلي : زراعت
مدرك تحصيلي :  فوق ليسانس
سابقه كار : 5 سال
شماره تماس : 6223612 داخلي 117
2- نام و نام خانوادگي : مصیب دستخوش
رشته تحصيلي : گیاهان دارویی
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس
شماره اتاق : 117