وظايف | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
1- مشاوره و هدايت باغداران جهت احداث باغ جديد با استفاده از پايه هاي جديد رويشي و مناسب
2- مشاوره در امور باغباني ، خزانه ها و توليد نهال
3- نظارت بر فعاليت گلخانه ها و طرحهاي موجود باغباني
4-  تكميل پرونده متقاضيان وام ها جهت جذب اعتبارات دولتي براي بخش باغباني