فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
شنبه‚ ٢۴ شهریور ١٣٩٨

 

بازدید  مدیر و معاونین بهمراه مسئولین ترویج و باغبانی از باغ سیب آقای هادی مکتبدار -روستای خانلق  بمناسبت هفته دولت