فعاليت ها | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

 

بازدید  مدیر و معاونین بهمراه مسئولین ترویج و باغبانی از باغ سیب آقای هادی مکتبدار -روستای خانلق  بمناسبت هفته دولت