فعاليت ها ›› مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
چهار شنبه‚ ٢۴ آبان ١٣٩٧

 

بازدید  مدیر و معاونین بهمراه مسئولین ترویج و باغبانی از باغ سیب آقای هادی مکتبدار -روستای خانلق  بمناسبت هفته دولت